ИСТОРИЈАТ УДРУЖЕЊА ПЉЕВЉАКА У БЕОГРАДУ, ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС

Према подацима градског завода за статистику од 05.02.2008. године, на територији града Београда живи 5.344 становника рођених на територији општине Пљевља. За ове две године, тај број је могао бити само повећан.

Сада већ давне, 1980. године, у Центру „Сава“ је први пут организовано „Вече пљевљака у Београду“, када је договорено да ти сусрети постану традиционални, тако да се одржавају сваке године, сваке последње суботе у марту. У међувремену, ти сусрети су обогаћени и другим садржајима, сусретима привредника, програмима културно-забавног карактера итд.

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА

На иницијативу неколико активиста-ентузијаста, та дружења су резултирала оснивањем Удружења пљевљака, па је, уз већ традиционални скуп, 15.04.1995. године, одржана Оснивачка скупштина „Удружења пљевљака у Београду“, које је (Удружење) потом регистровано при надлежној институцији тадашње заједничке државе – СРЈ, при Савезном министарству правде у Београду,

решење 2/2 бр. 090/4-1995-02 од 09.06.1995

Одлука о оснивању удружења пљевљака у Београду

Списак оснивача са потписима

СТАТУТ ИЗ 1995

Записник са оснивачке скупштине

Извод из регистра

Чланом 5 Одлуке о оснивању Удружења пљевљака у Београду, као и статутом, утврђени су основни циљеви и задаци Удружења:

Скупштина је такође усвојила и Оријентациони програм рада Удружења

За првог председника Удружења изабран је Мирко Вранеш, књижевник и публициста.

За подпредседника: Филиповић Радивоје, магистар електронике,

за секретара: Мацановић Томислав, правник.

Такође је изабран и програмски савет, за чијег председника је изабран Петровић Милић, историчар, а за подпредседника Филиповић Радивоје, магистар електронике.

На оснивачкој скупштини, 15.04.1995. године, изабрани су и чланови органа Удружења: Извршног одбора, Надзорног одбора и Програмског савета.

ДРУГА ГОДИШЊА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Друга годишња скупштина Удружења пљевљака у Београду одржана је 20.06.2001. године У Београду. Разматран је извештај о раду Удружења за период од 1995. до 2000 године, као и извештај о финансијском пословању за исти период. Такође су извршене измене и допуне статута Удружења, и изабрани нови чланови органа Удружења.

За другог председника Удружења изабран је Филиповић Радивоје, магистар електронике, за подпредседника Др. Остојић Драгомир, дипл. инг. шумарства за секретара Сандић Слободан, адвокат, за благајника Контић Саво, економиста.

За новог председника Извршног одбора изабран је Мацановић Томислав, председник а Гомилановић Радоје за подпредседника.

На другој скупштини Удружења, изабран је и нови Програмски савет, за чијег председника је изабран је Мирко Вранеш, књижевник, публициста и новинар, за подпредседника Др. Остојић Драгомир, дипл. инг. шумарства

ТРЕЋА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Трећа скупштина Удружења пљевљака у Београду одржана је 26.03.2010 у Београду. На дневном реду су били извештаји о раду за период између две скупштине, то јест за период од 2001-2010 године, као и финансијски извештај за тај период. Донет је оријантациони план и програм рада Удружења за наредни четворогодишњи период.

С обзиром да је у међувремену Скупштина републике Србије донела Закон о удружењима (Сл.гласник С бр. 51/2009) и оставила рок у којем сва удружења треба да усагласе своја акта са одредбама овог закона, то је Скупштина Удружења донела нови Статут, којим је одредила основне циљеве и задатке Удружења, у складу са новим одредбама.

Статут

Скупштина је такође, сходно одредбама новог закона, донела одлуку о избору заступника Удружења за мандатни период март 2010 – март 2014, а то је Мацановић Томислав, правник.

На трећој седници Скупштине изабрани су и нови чланови Извршног одбора за мандатни период март 2010 – март 2014, чија имена се налазе у записнику са треће годишње скупштине.

Записник

Сходно одредбама новог закона о удружењима поднет је захтев Агенцији за привредне регистре Београд да региструје да је Удружење усагласило своје акте и изабрало новог заступника, у складу са законом. Агенција за привредне регистре донела је одговарајућа решења и то:

Решењем бр. БУ 3565/2010 од 13/04/2010 о упису у Регистар привредних субјеката, одређена је основна делатност неговање традиције и промовисање културе, језика и других историјских вредности завичаја и његових стваралаца

Регистар привредних субјеката

Решењем бр. БДУ 84/2010 од 20/04/2010 дозвољено је да се Удружење може бавити приврдном делатношћу под шифром 74402 – Остале услуге рекламе и пропаганде. Те делатности које предвиђа шифра 74402 наведене су у члану 45 став , тачка 1-8 Статута Удружења.

Регистар удружења

Министарство за финансије – Пореска управа за град Београд издала је потврду о одређивању ПИБ и ПДВ броја.

Потврда о ПДВ регистрацији